Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele kansspelen en prijsvragen welke door Schrobbelèr, al dan niet in samenwerking met derden, worden georganiseerd.


• De winactie loopt t/m 29 September 2023. Alle inzendingen die in deze periode worden geüpload maken kans op een van de prijzen. De inzendingen die buiten deze periode worden geüpload zijn uitgesloten voor de winactie.
• In totaal geeft Schrobbelèr 4 prijzen weg: 1 Schrobbelèr Huisbar en 3 x de Schrobbelèr Minibar.
• De winnaars worden tussen 30 September 2023 en 31 Oktober 2023 bekend gemaakt.
• Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig in Nederland en België zijn.
• Door deelname aan een door Schrobbelèr BV georganiseerd promotioneel kansspel of prijsvraag verklaart de deelnemer in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
• Medewerkers van Schrobbelèr BV en hun familieleden, alsmede medewerkers en familieleden van eventuele sponsoren zijn uitgesloten van deelname.
• Deelnemers dienen ten minste 18 jaar oud te zijn. Schrobbelèr BV is gerechtigd om deze toestemming te verifiëren ten tijde van het uitreiken van een gewonnen prijs.
• Over de uitslag van promotionele kansspelen of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd.
• De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Schrobbelèr gerechtigd een andere winnaar te kiezen.
• De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Schrobbelèr is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
• Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Schrobbelèr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
• Door deelname aan een promotioneel kansspel of prijsvraag verleent de prijswinnaar toestemming aan Schrobbelèr BV en eventuele in de specifieke voorwaarden genoemde sponsor(en) om zijn of haar naam, de inzending, alsmede eventuele ingezonden (proost)foto’s en foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken en deze op haar websites en/of in haar andere media-uitingen te publiceren.
• De deelnemer geeft Schrobbelèr toestemming om zijn of haar persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand en deze gegevens te gebruiken om uitvoering te geven aan het promotionele kansspel of prijsvraag en om u te informeren over andere producten en diensten van Schrobbelèr BV.
• Schrobbelèr BV is gerechtigd uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen die bij de uitvoering van het promotionele kansspel of prijsvraag betrokken zijn.
• Schrobbelèr zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking. U mag uw gegevens te allen tijde inzien en verzoeken ze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een mail te sturen naar info@schrobbeler.nl.
• Schrobbelèr BV behoudt het recht om deelnemers te diskwalificeren of te weigeren als Schrobbelèr het vermoeden heeft of zeker weet dat de deelname in conflict is met de opgestelde promotie of als deelname niet te goeder trouw is of op grond van andere aanvaardbare redenen.
• De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
• Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via e-mail.
• De aanspraak op een prijs vervalt nadat drie maanden zijn verstreken na de datum waarop de aanspraak op de prijs is ontstaan.
• Er wordt door Schrobbelèr BV geen geldelijk alternatief aangeboden.
• Schrobbelèr BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een promotioneel kansspel of prijsvraag voortvloeiende schade en verleent geen garantie op de te verstrekken prijzen.
• Schrobbelèr BV behoudt zich het recht voor om een promotioneel kansspel of prijsvraag te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
• De prijzen kunnen afwijken van de afbeeldingen die worden getoond als prijs.
• Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
• Op promotionele kansspelen en prijsvragen is Nederlands recht en de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing.
• Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunt u per e-mail richten aan Schrobbelèr BV, info@schrobbeler.nl. Schrobbelèr BV zal op de reacties zo spoedig mogelijk reageren.